21 kwietnia 2024 roku odbędzie się druga tura wyborów – tyszanie wybiorą Prezydenta Miasta Tychy


Ważne informacje!

Osoby zameldowane na pobyt czasowy nie są ujęte w spisach wyborców.
Przy wyborach samorządowych nie ma możliwości pobierania zaświadczeń z gminy o prawie do głosowania w innym miejscu. Głosujemy w tym miejscu, gdzie stale zamieszkujemy.
Dopisanie do spisu wyborców przed wyborami do Sejmu i Senatu w 2023 r. nie uprawnia nas do głosowania w wyborach samorządowych.

Jeśli nie mamy zameldowania stałego (np. jeśli posiadamy tylko zameldowanie czasowe) na terenie gminy, w której chcemy głosować, możemy dopisać się do rejestru wyborców. Dotyczy to osób, które

mieszkają na stałe w danej gminie, a nie są zameldowane tam na pobyt stały;
przebywają tam na stałe, ale nigdzie nie zamieszkują (osoby w kryzysie bezdomności);
są obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii i Zjednoczonego Królestwa, a nie obywatelem polskim i mieszkają na stałe w danej gminie.

Jak dopisać się do rejestru wyborców?

Można to zrobić składając wniosek przez internet, także osobiście w Urzędzie Miasta na V piętrze w pokoju 504.

Do wniosku trzeba załączyć dowód, że faktycznie pod danym adresem stale zamieszkujemy, czyli np. umowę najmu, albo przedstawić jakieś rachunki z miejsca zamieszkania, by uzasadnić, że to jest miejsce naszego stałego zamieszkania i tu mamy prawo głosować.
Kto może głosować?

W wyborach samorządowych w Tychach głosować może każdy obywatel polski który:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
stale zamieszkuje i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na obszarze Tychów,
nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.