O Nas…

Mottem przyświecającym codziennej pracy nauczycieli i uczniów są słowa:

“W naszej szkole mówimy uczniom, że najlepsze książki trzeba dopiero napisać,
najlepsze obrazy jeszcze namalować,
najlepsze rządy dopiero stworzyć i że wszystko, co najlepsze, zrobią dopiero oni.”
JOHN ERSKIN

         Zadaniem każdej szkoły – a więc i naszej – jest zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju wszystkich uczniów.
Istnieje coś, co odróżnia jedną szkołę od drugiej, coś niepowtarzalnego, trudnego do uchwycenia słowami. Historia naszej szkoły nie jest zbyt długa. Jej początki sięgają roku 1979, gdy w nowo wybudowanym obiekcie rozpoczęło naukę 1047 uczniów i 190 przedszkolaków. Funkcja dyrektora szkoły została powierzona panu Tadeuszowi Sawickiemu. W roku szkolnym 1990/1991 dyrektorem szkoły została pani Irena Wyrwiak; od stycznia 2006 r. funkcję tę  objęła pani Alicja Drożdż, a od września 2010r. pani Hanna Rabczyńska. W roku szkolnym 1985/1986 odbyła się pierwsza wizytacja Kuratorium Oświaty, która dotyczyła całokształtu działalności szkoły. Pracę dyrekcji, nauczycieli i personelu administracyjno – gospodarczego oceniono bardzo dobrze. W wyniku kolejnych wizytacji przeprowadzonych w latach szkolnych 1994/1995 i 2008/2009 całokształt pracy szkoły otrzymał ocenę wyróżniającą.         Przez wszystkie lata działalności szkoły, mogliśmy być dumnymi z osiągnięć naszych uczniów, którzy zajmowali wysokie lokaty w różnego rodzaju konkursach nie tylko na szczeblu wojewódzkim, ale także ogólnopolskim.         Nieodłącznym elementem klimatu naszej szkoły są uroczystości klasowe, wspólne obchodzenie urodzin, jasełka, spotkania opłatkowe oraz popisy wokalne, muzyczne i recytatorskie uczniów w trakcie uroczystości szkolnych.  Ranga każdej szkoły zależy w dużej mierze od nauczycieli, a nasi nauczyciele starają się być przede wszystkim przewodnikami, którzy wprowadzają uczniów w świat i życie. Klimat, w jakim pracują wspólnie z uczniami zapewnia szczery i konstruktywny kontakt. Dzięki temu, uczniowie wynoszą z naszej szkoły bardzo ważną umiejętność – zdolność do kształtowania dobrych relacji z innymi ludźmi. Udaje się nam więc nie tylko uczyć, ale i wychowywać. Cały czas dążymy do tego, aby nasza szkoła była miejscem, w którym pracują wrażliwi nauczyciele, darzący swoich uczniów sympatią i szacunkiem. Miejscem, które dzieci opuszczają po lekcjach niechętnie i do którego powracają z radością i ciekawością. Zależy nam na tym, żeby dziecko dobrze przygotować do odnalezienia swego miejsca w świecie i życiu. Aby odcisnąć w jego sercu i pamięci trwały ślad, który niezmiennie będzie źródłem ciepłych wspomnień i wartościowych doświadczeń.         Zespół pedagogów naszej szkoły jest otwarty na wartościowe inicjatywy programowe, metodycznie oraz wszelkie możliwości wspierania  rozwoju intelektu i osobowości dziecka. Dzięki temu powstał w naszej szkole system wychowawczy  zainspirowany programem wychowawczo – profilaktycznym „Spójrz inaczej” autorstwa Andrzeja Kołodziejczyka. Nauczyciele dostrzegali w treściach programu ogromną szansę na zmianę samych siebie, swojego warsztatu pracy, swoich interakcji  z uczniami i ich rodzicami. Uczestnicząc w zajęciach wg. programu „Spójrz inaczej” dzieci odkrywały w sobie predyspozycje, o których do tej pory nie miały pojęcia, poznawały lepiej swoich kolegów, uczyły się nowych reakcji i zachowań. Rozmawiały o swoich odkryciach – najpierw nieśmiało, potem z radością spowodowaną tym, że mogą w szkole, z kolegami, z nauczycielami poruszać takie tematy.        W naszej szkole nie zapominamy również o tym, że obok zajęć niekonwencjonalnych, pełnych urku i twórczej działalności, muszą mieć miejsce lekcje oparte na żmudnej pracy i ćwiczeniach w zwykłej codzienności szkolnej. W dziennikach lekcyjnych przybywa ocen, dzwonki głośno obwieszczają kolejne lekcje, za oknami, zgodnie z naturą, siąpi deszcz, albo świeci słońce. Wszystko toczy się normalnie.       Szkoła jest organizmem, jest żywa i dlatego jej opisywanie jest trudne, jest pewnym uproszczeniem, selektywnym spojrzeniem na wiele wzajemnie przenikających się warstw jej życia, pełnych ciekawych zakamarków i niuansów.   Jednym z nurtów działalności naszej szkoły jest uczestniczenie w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W roku szkolnym 2005/2006 szkoła przystąpiła do projektu Socrates–Comenius o tytule „Szlaki wodne Europy, drogi postępu i cywilizacji”. Celem projektu było wzajemne poznanie tradycji i kultury państw uczestniczących w programie. Kolejny program realizowany w roku szkolnym 2006/2007 to projekt pod nazwą „Szkoła Szans”, którego celem było wspieranie rozwoju poprzez stworzenie możliwości poszerzania horyzontów. Od września 2010r rozpoczęliśmy realizację programu „Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy” w celu rozwijania kompetencji kluczowych naszych uczniów.       Szczególnie ważny był dla całej społeczności rok szkolny 2007/2008, poświęcony poznawaniu i zgłębianiu charyzmatu Matki Teresy z Kalkuty, co uwieńczone zostało w dniu 28 maja 2008r nadaniem naszej szkole Jej imienia. Wszyscy byliśmy przekonani, że nie można wymarzyć sobie lepszego patrona niż Ona, a nauka w szkole noszącej Jej imię to zarówno powód do dumy, ale też przesłanie, że potrzebni są ludzie gotowi „dawać siebie i od siebie” w zwięzłości tych słów zawarta jest wielka mądrość i siła tkwiąca w ich prostocie, bo siła Matki Teresy zrodziła się właśnie z prostoty. Misjonarka Miłości, takim mianem określała się Matka Teresa i była nią rzeczywiście, dając swoim życiem przykład do naśladowania. Jednak codzienność szkolna toczy się dalej. Rytm życia szkoły wyznaczają ferie i dni zwykłej pracy, rocznice, akademie, gorączka p[oprawiania ocen pod koniec każdego półrocza. Dzwonek i nowa lekcja, inny nauczyciel.  W tej zwykłej codzienności dążymy do tego, aby nasza szkoła była miejscem przygody intelektualnej i społecznej, a czas w niej spędzony owocował głębokim i twórczym doświadczeniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.