Opłaty za obiady

Szanowni Rodzice, Opiekunowie !

Wpłat z tytułu wyżywienia należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca wg wybranego  sposobu płatności przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr  35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty

nr 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197    lub bezpośrednio w oddziale Banku PEKAO S.A. w Tychach, ul. Niepodległości 35

W celu zapisania dziecka na obiady rodzic wypełnia Umowę o korzystanie z obiadów w  stołówce szkolnej  (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły). Ze stołówki może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły po podpisaniu umowy na obiady. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie dwudaniowego obiadu. Z obiadu korzysta osoba, która ma podpisaną umowę na posiłki.
Koszt jednostkowy obiadu dla dziecka wynosi:  5,50 zł. – uwzględnia tzw. „wsad do kotła”. Koszt obiadu dla pracowników szkoły uwzględnia dodatkowo amortyzację kuchni i wynagrodzenie pracowników i wynosi 12 zł.

Obiady wydawane są w godzinach od 12:15 do 13:30 wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny.

Przypominamy, że zgodnie z umową płatność za obiady można sprawdzić po zalogowaniu się na stronie www.mobiportal.pl
nr telefonu do kontaktu :  507  622  144

Nowa możliwość dokonywania opłat za obiady!

informujemy o uruchomieniu możliwości wykonywania opłaty za obiady  w systemie Wizja Net.

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej.

Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł.

Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku.