Bezpieczna Szkoła

Bezpieczeństwo w szkole to nadrzędna sprawa naszej placówki. Dbamy o to, aby uczeń czuł się w niej bezpiecznie.


Podejmujemy szereg działań w tym zakresie:
dbamy o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć i przerw – organizujemy dyżury nauczycielskie oraz aktywne przerwy,
systematycznie wdrażamy uczniów do przestrzegania regulaminu szkoły,
monitorujemy bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole – monitoring, „księga wejść i wyjść”,
 przekazujemy informacje uczniom na temat działań szkoły zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom, agresji słownej, fizycznej, patologii  
realizujemy program wychowawczo-profilaktyczny Andrzeja Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”,
uświadamiamy  uczniom przyczyny agresji i przemocy, uczymy tolerancji – akcje: „Tydzień o bezpieczeństwie”, „Tydzień tolerancji”, „STOP agresji i przemocy w szkole”,
realizujemy zadania ogólnopolskich programów o bezpieczeństwie – „Akademia Bezpiecznego Puchatka”,
realizujemy zadania promujące zdrowy styl życia w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
podejmujemy działania uświadamiające uczniom rodzaje zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z technologii informacyjnej  (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami stwarzającymi zagrożenie, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość),
upowszechniamy zasady bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie, głównie poprzez promowanie internetowej etykiety,
wyposażamy uczniów w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; przygotowujemy uczniów do uzyskania karty rowerowej,
uświadamiamy zagrożenia związanie z zażywaniem substancji zmieniających świadomość,
poszukujemy nowych rozwiązań zmierzających do rozwiązywania sytuacji trudnych, opracowujemy i wdrażamy strategię działań wychowawczych wobec uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze,
prowadzimy zajęcia terapeutyczne wspierające uczniów z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi,
wyposażamy uczniów w umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób nieagresywny,
 omawiamy z rodzicami strategię działań wychowawczych,
wdrażamy uczniów do bezpiecznego spędzania czasu wolnego – bezpieczne ferie zimowe i wakacje,
współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną.

Akademia Bezpiecznego Puchatka
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
Jest to ogólnopolski program edukacyjny, który służy poprawieniu bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Wychowawcy klas pierwszych przeprowadzili zajęcia związane z bezpieczeństwem oraz przekazali dzieciom wiedzę o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu. Na podstawie otrzymanych materiałów dzieci z klas pierwszych uczyły się również efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji i rozwijania kreatywności. Na zakończenie programu przystąpili do testu online sprawdzającego ich wiedzę. W ramach testu, pierwszoklasiści odpowiadali na pytania dotyczące bezpieczeństwa, uzyskując bardzo dobre wyniki.
Posumowaniem programu było uzyskanie Certyfikatu „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

D. M.

Między innymi dzięki monitoringowi wizyjnemu uczniowie czują się bezpieczniejsi. W szkole monitorujemy poziom poczucia bezpieczeństwa naszych uczniów  – o czym świadczą wyniki badań przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/ 2020