Rzecznikiem Praw Ucznia

Rzecznikiem Praw Ucznia jest:

 mgr Łukasz Nowok

Wszyscy mogą kierować swoje pytania i napisać o swoich problemach na podane adresy, skorzystać ze skrzynki na listy, która znajduje się obok gabinetu pedagoga i psychologa lub osobiście zgłosić się do Rzecznika. Zgłaszać można się w wyznaczonym terminie dyżuru.  Jeśli sprawa jest pilna można skontaktować się podczas każdej przerwy.

 Dyżury Rzecznika:

poniedziałek 10.35-11.30


REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

 „Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła […]
– ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej
i najbezwzględniej to, co jest w nim [życiu] zabagnionego”
  Janusz Korczak, „Szkoła współczesna”, 1905

 

 

Prawo dziecka stanowi dobro chronione zarówno przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przez umowy międzynarodowe, w tym szczególnie przez Konwencję o Prawach Dziecka. Na straży praw dziecka w szkole stoi Rzecznik Praw Ucznia, którego nadrzędną rolą jest upowszechnianie tych praw. Dla szkoły dziecko jest uczniem, który ma obowiązek przestrzegać regulaminu szkoły. Uczeń i nauczyciel nie mają równych praw, jest jednak faktem, że każdy z nich ma swoje prawa. Należy pamiętać o przestrzeganiu ich w codziennej szkolnej rzeczywistości oraz o tym, że prawa przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od jego obowiązków i nie wolno go karać pozbawieniem ich.

 Zadania i uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia

 1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.
  2. Zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży.
  3.     Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów w regulaminach.
  4.     Propagowanie praw ucznia w szkole.
  5.     Ścisła współpraca z Samorządem Uczniowskim, Dyrektorem Szkoły, nauczycielami i rodzicami w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
  6.     Świadczenie pomocy uczniom m. in. przez prowadzenie mediacji między uczniem a uczniem, uczniem a nauczycielem lub w innych sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych; pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
  7.     Dbałość o przestrzeganie przez społeczność szkolną Regulaminu Szkoły.
  8.     Udostępnianie uczniom regulaminów szkolnych i innych przepisów mówiących o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sensu.
  9.     Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej (udział w części obrad Rady Pedagogicznej dot. praw ucznia, uprawnienia wnioskodawcze).

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia

 1. Działanie w zgodzie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Szkoły, Konwencją Praw Dziecka oraz innymi dokumentami regulującymi prawa dziecka,
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 3.  Interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,
 4.  Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
 5. Składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu oraz półrocznych, pisemnych sprawozdań z działalności,
 6. Zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania,
 7. Inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw dziecka,
 8. Pełnienie dyżurów konsultacyjnych co najmniej raz w tygodniu.

  Procedura postępowania w kwestiach spornych „uczeń – uczeń”

  1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
  2. Podjęcie mediacji ze stronami.
  3. W razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów,
  4. Skierowanie sprawy do Zespołu Wychowawczego (dyrektor/wicedyrektor, wychowawca, pedagog/psycholog, rzecznik)
  5. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców.
  6. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

  Procedura postępowania w kwestiach spornych „uczeń – nauczyciel”

  1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

  2. Podjęcie mediacji ze stronami.

  3. W razie braku rozstrzygnięcia:

  a. odwołanie się do Rady Pedagogicznej,

  b. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji.

  4. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.