Nauczanie zdalne w wersji B i C

Regulamin organizacji pracy  Szkoły Podstawowej nr 35

z Oddziałami Integracyjny   Matki Teresy z Kalkuty

                                                                 nauczanie zdalne   (Wariant B i C)

Podstawa prawna

 

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.);
 • ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374);
 • ustawa z dnia 26 stycznia 2982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 2215);
 • ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, ze zm.).

 


 • Informacje ogólne

 

 1. Regulamin jest aktem wewnętrznym Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Powstał i powstał w celu ustalenia reguł organizacji pracy placówki, w tym kształcenia na odległość oraz realizacji innych zadań placówki w przypadku częściowego lub całościowego ograniczenia jej funkcjonowania.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które wykonują pracę zdalną, bez względu na formę zatrudnienia.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty
 • dyrektorze, dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej

nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty

 • pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę wykonywaną poza miejscem stałego wykonywania obowiązków służbowych
 • częściowym zawieszeniu zajęć (Wariant B) – należy przez to rozumieć zawieszenie zajęć realizowanych na terenie szkoły dla grupy lub oddziału lub klasy lub etapu edukacyjnego na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386);
 • całościowym zawieszeniu zajęć (Wariant C) – należy przez to rozumieć zawieszenie realizacji wszystkich zajęć na terenie szkoły na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386).

 • Zadania dyrektora

Dyrektor w przypadku całościowego lub częściowego zawieszenia zajęć w szkole:

 • odpowiada za organizację kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod lub technik kształcenia na odległość lub w inny sposób;
 • odpowiada za organizację pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, w tym polecanie pracy zdalnej;
 • ustala czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;
 • ustala we współpracy z nauczycielami technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;
 • określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość;
 • ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;
 • ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw;
 • ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program
 • zobowiązany jest do powiadomienia rodziców, uczniów oraz nauczycieli, w jaki sposób będzie zorganizowane w szkole kształcenie, w tym kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia wczesnego wspomagania, a w przypadku obcokrajowców dodatkowa nauka języka polskiego i zajęcia wyrównawcze, o których mowa w art. 165 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • zobowiązany jest do określenia formy i terminów kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami oraz przekazuję tę informację rodzicom i uczniom;
 • ustala z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas , uwzględniając.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć;
 • ustala, we współpracy z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedzy ucznia oraz postępy w nauce;
 • ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób sprawdzania obecności uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
 • ustala warunki i sposób:
 1. przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
 2. przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 3. wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny,
 • koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów;
 • prowadzi monitoring aktywności pracowników szkoły;
 • ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły i weryfikuje wykonanie zadań;
 • określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia;
 • może odwołać polecenie pracy zdalnej;
 • informuje uczniów i rodziców o zasadach ochrony danych osobowych w trakcie zajęć prowadzonych przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość;
 • uwzględniając:
 1. ustalenia dotyczące tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas lub
 2. realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć lub
 3. możliwe ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć

może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez szkołę działalności opiekuńczo-wychowawczej.


 • Praca zdalna

  1. W przypadku częściowego lub całościowego zawieszenia zajęć w szkole dyrektor może polecić wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi, pracownikom szkoły.
  2. Pracowników administracji i obsługi obowiązuje wówczas Regulamin pracy zdalnej przez pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty
  3. W przypadku częściowego zawieszenia zajęć w szkole, pracownicy administracji i obsługi, jeśli dyrektor nie polecił im pracy zdalnej, wykonują swoją pracę na terenie szkoły.
  4. Pracownik szkoły skierowany na kwarantannę może wykonywać pracę zdalną w czasie odbywania kwarantanny, jeśli wyrazi na to pisemną zgodę skierowaną do dyrektora.
  5. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni szkoły, którym polecona zostało wykonywanie pracy zdalnej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, realizują zajęcia z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny ustalony sposób.
  6. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych.
  7. Praca w godzinach ponadwymiarowych może być wykonywana na podstawie polecenia Dyrektora wydanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  8. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli nauczyciel realizuje zadania określone w 5 niniejszego Regulaminu.
  9. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych realizowanych w ramach zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się na zasadach ustalonych w szkole.
 • W przypadku potrzeby skorzystania z uprawnień urlopowych gwarantowanych prawem pracy, Pracownik wykonujący pracę zdalną za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłasza nieobecności w pracy, w ramach uprawnień na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. W trakcie wykonywania pracy zdalnej wnioski dotyczące urlopu pracownik wysyła do dyrektora oraz do wiadomości do osoby odpowiedzialnej za kadry w szkole.
 • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie do zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy stosuje się odpowiednie regulacje przepisów Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty

 • Zadania nauczycieli pracujących zdalnie
 1. Nauczyciele wykonujący pracę zdalnie zobowiązani są do:
 • prowadzenia zajęć z uczniami i na ich rzecz z wykorzystaniem ustalonych metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zgodnie z planem nauczania opracowanym dla danego oddziału, chyba że dyrektor ustali inną organizację pracy nauczyciela;
 • monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach;
 • sprawdzania obecności uczniów na zajęciach;
 • dostępności w trakcie ustalonych z dyrektorem godzin na konsultacje z uczniami i rodzicami, które odbywać się będą przy użyciu środków komunikacji na odległość;
 • doboru uczniom niezbędnych źródeł i treści do realizacji zajęć, takich jak:
 1. prasa – internetowe wydania gazet i czasopism,
 2. radio, internetowe radio – zarówno odpowiedniki tradycyjnych w Internecie, jak i typowo internetowe,
 3. telewizja, internetowe telewizje – zarówno odpowiedniki tradycyjnych w Internecie, jak i typowo internetowe,
 4. książka – możliwości wykorzystania zasobów wirtualnych bibliotek,
 5. film – oferowany przez telewizje internetowe,
 6. platformy medialne – oferujące różnorodne rodzaje usług,
 7. portale informacyjne – przekazujące informacje na temat bieżących wydarzeń w danej dziedzinie;
 • dokumentowania wykonywanej pracy;
 • archiwizowania prac domowych poszczególnych uczniów i przechowywania ich do wglądu;
 • niezwłocznego informowania dyrektora lub wskazanej przez dyrektora osoby o problemach z przeprowadzeniem zaplanowanych zajęć i usterkach sprzętu użyczonego przez szkołę do prowadzenia zajęć
 • współpracy z rodzicami i uczniami przy użyciu środków komunikacji na odległość;
 • zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, które nauczyciel będzie przetwarza wykonując pracę zdalnie – w tym nieudostępniania ich osobom trzecim;
 • wspierania rodziców w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych poprzez:
 1. opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych (przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją wykonania oraz materiałów – filmiki edukacyjne nagrywane przez nauczycieli: gry, zabawy, bajki, zestawy ćwiczeń dla dzieci, aktywne linki do filmów edukacyjnych, instruktażowych, opracowywanie zestawów ćwiczeń i zabaw ruchowych, przygotowywanie kart pracy, nagrywanie piosenek, rymowanek, ćwiczeń oraz zadań do wykonania razem z rodzicami, a także udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej nauki),
 2. kontakt z uczniami/rodzicami o charakterze dydaktycznym (codzienne kontakty z nauczycielami i specjalistami: kontakt telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, inne ustalone wspólnie; prowadzenie przez specjalistów dyżurów telefonicznych oraz mailowych dla rodziców lub w innej, wspólnie ustalonej formie; prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem z wykorzystaniem komunikatorów internetowych),
 3. rozmowy wspierające prowadzone przez specjalistów i nauczycieli (z uczniami i rodzicami mające na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenie sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, organizację nauki w domu, w tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych, informowanie o egzaminach próbnych, egzaminie ósmoklasisty )
 • ewentualnej modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania;

(W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści materiału z poszczególnych przedmiotów.)

 • stawienia się w pracy w przypadku odwołania przez dyrektora polecenia pracy zdalnej;
 • w przypadku pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów:
 1. prowadzenie porad i konsultacji, grup wsparcia związanych ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami;
 2. organizowanie pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu epidemii;
 3. udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami: Jak radzić sobie ze stresem w okresie pandemii, Trening budowania pozytywnej samooceny;
 4. wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji o pomocy psychologicznej i dydaktycznej (m.in. Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów, Fundacja Szkoła na Widelcu-Paczka dobra),
 5. prowadzenie konsultacji telefonicznych z psychologami i specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczące uzyskania przez ucznia nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • w przypadku nauczyciela bibliotekarza prowadzenie działalności o charakterze propagatorskim wskazującym, np. strony internetowe największych bibliotek w Polsce oraz serwisów internetowych udostępniających audiobooki, w tym z lekturami szkolnymi, a także udostępnianie w wersji elektronicznej według potrzeb nauczycieli, rodziców i uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych.
 1. Każdy nauczyciel wykonujący pracę zdalnie, niezależnie od wymiaru etatu zobowiązany jest w terminie do końca środy tygodnia następnego po zrealizowanym tygodniu zajęć, przygotować i przesłać dyrektorowi „Sprawozdanie z realizacji godzin pracy nauczyciela” za tydzień poprzedni, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 • Zadania nauczycieli prowadzący zajęcia z uczniami, których zajęcia w szkole zostały zawieszone

Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z uczniami, których zajęcia w szkole zostały zawieszone są zobowiązani do:

 • prowadzenia zajęć z uczniami i na ich rzecz z wykorzystaniem ustalonych metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji na terenie szkoły:
 1. w przypadku klasy, oddziału – zgodnie z planem nauczania opracowanym dla danego oddziału, chyba że dyrektor ustali inną organizację pracy nauczyciela,
 2. w przypadku poszczególnych uczniów, np. uczniów przewlekle chorych lub realizujących nauczanie indywidualne na podstawie opinii  lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem – zgodnie z indywidualnym planem zajęć lekcyjnych;
 • monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy oraz informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach;
 • sprawdzania obecności uczniów na zajęciach;
 • dostępności w trakcie ustalonych z dyrektorem godzin na konsultacje z uczniami i rodzicami, które odbywać się będą przy użyciu środków komunikacji na odległość;
 • doboru uczniom niezbędnych źródeł i treści do realizacji zajęć, jak:
 1. prasa – internetowe wydania gazet i czasopism,
 2. radio, internetowe radio – zarówno odpowiedniki tradycyjnych w Internecie, jak i typowo internetowe,
 3. telewizja, internetowe telewizje – zarówno odpowiedniki tradycyjnych w Internecie, jak i typowo internetowe,
 4. książka – możliwości wykorzystania zasobów wirtualnych bibliotek,
 5. film – oferowany przez telewizje internetowe,
 6. platformy medialne – oferujące różnorodne rodzaje usług,
 7. portale informacyjne – przekazujące informacje na temat bieżących wydarzeń w danej dziedzinie;
  • archiwizowania prac domowych poszczególnych uczniów i przechowywania ich do wgląd;
  • współpracy z rodzicami i uczniami przy użyciu środków komunikacji na odległość;
  • dbania o bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;
  • ewentualnej modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania;

W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści materiału z poszczególnych przedmiotów.

 • realizować zajęcia zlecone przez dyrektora a wynikające z prowadzonej przez szkołę działalności opiekuńczo-wychowawczej. Zajęcia te nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych;
 • wspierania rodziców w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych poprzez:
 1. opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych (przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją wykonania oraz materiałów – filmiki edukacyjne nagrywane przez nauczycieli: gry, zabawy, bajki, zestawy ćwiczeń dla dzieci, aktywne linki do filmów edukacyjnych, instruktażowych, opracowywanie zestawów ćwiczeń i zabaw ruchowych, przygotowywanie kart pracy, nagrywanie piosenek, rymowanek, ćwiczeń oraz zadań do wykonania razem z rodzicami, a także udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej nauki),
 2. kontakt z uczniami/rodzicami o charakterze dydaktycznym (codzienne kontakty z nauczycielami i specjalistami: kontakt telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, inne ustalone wspólnie; prowadzenie przez specjalistów dyżurów telefonicznych oraz mailowych dla rodziców lub w innej, wspólnie ustalonej formie; prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem z wykorzystaniem komunikatorów internetowych),
 3. rozmowy wspierające prowadzone przez specjalistów i nauczycieli (z uczniami i rodzicami mające na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenie sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, organizację nauki w domu, w tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych, informowanie o egzaminach próbnych, egzaminie ósmoklasisty
  • w przypadku pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów:
 4. prowadzenie porad i konsultacji, grup wsparcia związanych ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami,
 5. organizowanie pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu epidemii,
 6. udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami: Jak radzić sobie ze stresem w okresie pandemii, Trening budowania pozytywnej samooceny,
 7. wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji o pomocy psychologicznej i dydaktycznej (m.in. Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów, Fundacja Szkoła na Widelcu-Paczka dobra),
 8. prowadzenie konsultacji telefonicznych z psychologami i specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczące uzyskania przez ucznia nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • Zadania wychowawców

Wychowawca klasy, którego zajęcia zostały zawieszone do realizacji w szkole:

 • odpowiada za komunikację z uczniami i ich rodzicami informując o sposobie realizacji zajęć przewidzianych dla klasy w danym tygodniu nauki;
 • koordynuje plan pracy swojej klasy na każdy dzień kontrolując ilość zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia; jeśli uzna, że ilość materiału i zajęć jest zbyt dużym obciążeniem dla uczniów, to wypracowuje z nauczycielami sposób realizacji materiału, który umożliwi uczniom jego opanowanie i wykonanie;
 • koordynuje realizację zajęć klasy ze szczególnym uwzględnieniem ilości czasu spędzanego przez uczniów przed ekranem;
 • analizuje zestawienia obecności uczniów na zajęciach i w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami ucznia celem ustalenia przyczyny niskiej frekwencji na zajęciach prowadzonych zdalnie;
 • informuje dyrektora o braku możliwości skontaktowania się z uczniem i jego rodzicami (brak odpowiedzi od ucznia/rodziców/ nieodbieranie wiadomości wysyłanych na adres e-mail wskazany przez rodziców/smsem na numer telefonu wskazany przez rodziców);
 • realizuje treści zgodnie z planem pracy wychowawczej, dostosowanym do aktualnych zapisów programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

 • Organizacja kształcenia na odległość
 1. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego
  i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.
 2. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.
 3. Wykorzystując narzędzia służące kształceniu na odległość nauczyciele uwzględniają kwestię ochrony danych osobowych i wizerunku użytkowników.
 4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
  • dziennika elektronicznego;
  • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
  • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (e-mail, czat);
  • z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających prowadzenie lekcji online- GSuite
  • przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu;
 5. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów.
 6. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez:
 • dziennik elektroniczny;
 • wideokonferencje;
 • kontakt mailowy;
 • rozmowę telefoniczną, w przypadku braku możliwości kontaktu za pośrednictwem narzędzi dostępnych online – we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach. Numer telefonu nauczyciela, tylko za jego zgodą, udostępniany będzie na prośbę rodzica.
 1. W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem Internetu, nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom i rodzicom informacji o konieczności i sposobach zachowania bezpieczeństwa w sieci.
 2. Wykorzystywane platformy i inne narzędzia kontaktu online powinny gwarantować zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia.
 3. W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki.
 4. Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

 • Dokumentowanie przebiegu nauczania

  1. Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się z wykorzystaniem:
 • dziennika elektronicznego;
 • innej elektronicznej formy raportowania działań przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  1. Obecność uczniów na zajęciach jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym , na arkuszu obecności( zajęcia specjalistyczne). Informacje dotyczące absencji uczniów na zajęciach są przekazywane do wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
  2. Potwierdzeniem obecności uczniach na zajęciach organizowanych zdalnie może być:
 • zalogowanie się w godzinach zajęć do platformy GSuite, na której prowadzone są zajęcia;
 • potwierdzenie udziału komunikatem „jestem” wysłanym przy pomocy komunikatora tekstowego na platformie, na której realizowane są zajęcia;
 • wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu uczniowskiego (np. pracy, obliczeń itp.)
 • odnotowywanie obecności uczniów w wideospotkaniach z nauczycielem i wychowawcą, częstotliwość wysyłania zadań/ kart pracy na podany email przez nauczyciela oraz wysyłania wiadomości przez e-dziennik;
 • jeśli uczeń nie może brać udziału w żadnej z ww. form pracy m.in. z powodu braku dostępu do komputera lub Internetu to wychowawca indywidualnie ustala z uczniem/rodzicem sposób odnotowywania jego obecności na zajęciach, np. poprzez systematyczne przynoszenie i odbieranie prac do/ze szkoły, poprzez kontakt telefoniczny z rodzicami ucznia itp.

 

 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia kontaktując się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny/telefon/e-mail lub inny sposób ustalony z rodzicami ucznia.
 2. W przypadku trudności w realizacji zadań z ust. 3 wychowawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora oraz Pedagoga.
 • Pozostałe zadania placówki realizowane w formie zdalnej
 1. W zależności od zakresu zawieszenia zajęć wybrane pozostałe zadania placówki, realizowane mogą być w formie stacjonarnej lub zdalnej.
 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania obowiązani są dostosować zakres i formy realizacji zgodnie z § 5, 6 oraz 8.
 3. W przypadku objęcia nauczaniem zdalnym ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy koordynuje zakres dostosowania form udzielanej pomocy oraz po ustaniu zdalnego nauczania, nie rzadziej jednak niż do końca każdego okresu, informuje Dyrektora o zastosowanych dostosowaniach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 • Program wychowaczo-profilaktyczny
  1. Nauczyciele realizujący pracę zdalnie w miarę możliwości prowadzą działania zaplanowane w oddziałowym oraz szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym tj. w formie (wideokonferencji, prezentacji, e-lekcji).
  2. W przypadku zmiany formy realizacji wybranych działań zaplanowanych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym nauczyciel obowiązany jest udokumentować to oraz poinformować Dyrektora.
  3. Dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, może zmodyfikować program szkolny wychowawczo-profilaktyczny, dostosowując go do aktualnych możliwości jego realizacji.

 • Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów
  1. Na zajęciach prowadzonych zdalnie sprawdzanie osiągnięć uczniów obejmuje:
 • analizę ich wytworów, prac i przesłanych nauczycielowi różnorodnych materiałów, przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami;
 • aktywność uczniów: wypowiedź ucznia na forum, udział w dyskusjach on-line, rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów;
 • wykonywanie ćwiczeń na żywo, przesłane nagrania z wykonywania ćwiczeń.
  1. Sposoby sprawdzenia osiagnięć uczniów dostosowuje się do możliwej w szkole organizacji pracy z uwzględnieniem zdiagnozowanych warunków techniczno – informatycznych w domu ucznia.
  2. Ocenianie w kwestii skali ocen oraz sposobu ich uzasadniania odbywa się zgodne z zapisami Statutu szkoły.
  3. Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu. Jeśli wystąpi ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia wykonanie tych zadań w alternatywny sposób (sms, mms, wersja papierowa).
  4. Na ocenę pracy ucznia w okresie nauki zdalnej składa się:
 • poprawność wykonanej pracy (zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, konstrukcja pracy, język);
 • systematyczność w kontakcie z nauczycielami (w tym dotycząca przesyłania prac);
 • aktywność podczas zajęć.
 1. Komunikowanie się przez Internet może przebiegać w dwóch trybach: synchronicznym – komunikowanie w czasie rzeczywistym (on-line) oraz z przesunięciem w czasie, czyli trybie asynchronicznym.
 2. Uczniowie mają obowiązek codziennego logowania się do dziennika elektronicznego, odczytywania wiadomości, zapoznawania się z zadaniami do wykonania. Jeżeli uczeń/rodzic nie ma takiej możliwości powinien poinformować o tym wychowawcę oddziału.
 3. Polecenia pracy, materiały oraz zadania do wykonania będą przesyłane przez nauczycieli na bieżąco poprzez:
 • poprzez dziennik elektroniczny – Librus,
 • platformę edukacyjną – GSuite
 1. Uczniowie na polecenie/prośbę nauczyciela wysyłają wykonaną pracę: poprzez dziennik elektroniczny, pocztą elektroniczną na podany przez nauczyciela adres e-mail, w inny sposób wskazany przez nauczyciela.
 2. Ocenianiu podlegają prace uczniów i aktywność na zajęciach.
 3. Jeżeli uczeń nie przesłał zadanej pracy w terminie, przed ocenieniem ucznia, nauczyciel jest zobowiązany do kontaktu z wychowawcą w celu ustalenia przyczyny niewywiązania się ucznia z obowiązku. Ocenę niedostateczną za niewykonanie zadania nauczyciel może wystawić tylko wtedy, kiedy uczeń nie wysłał pracy z powodów nieusprawiedliwionych.
 4. Ocenie podlegać będą (z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu):
 • karty pracy;
 • wypracowania lub dłuższe wypowiedzi pisemne;
 • projekty;
 • quizy online;
 • zeszyt online;
 • wypowiedzi i aktywność podczas zdalnych lekcji;
 • prace plastyczne;
 • prezentacje;
 • zadania dodatkowe – nieobowiązkowe;
 • inicjatywa uczniów w zakresie aktywności ruchowej;
 • inne- ustalone przez nauczyciela
 1. Przy ustalaniu oceny zachowania w okresie nauki zdalnej uwzględnia się: systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego, uczciwość w wykonywaniu zadań obowiązkowych i dodatkowych, kulturę w sposobie komunikowania się online oraz aktywność na zajęciach.
 2. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez: dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną na podany przez rodzica adres e-mail.
 3. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły.
 4. Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się:
 • oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej;
 • oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.

 

 1. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania w okresie nauki zdalnej uwzględnia się:
 • systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela;
 • samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia;
 • aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 


 • Egzamin klasyfikacyjny w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego . Wniosek powinien być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą e-mailową na adres szkoły: sp35@oswiata.tychy.pl W przypadku braku takiej możliwości przesłany pocztą lub przyniesiony do szkoły w wersji papierowej.
 2. Dyrektor przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego/ poczty elektronicznej uzgadnia z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez nich.
 3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez dziennik elektroniczny rodzicom/opiekunom prawnym i uczniowi.
 4. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia – platforma GSuite.
 5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia rodzic ucznia informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.
 6. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia. Ustaloną przez komisję ocenę uzasadnia się w protokole, który dołącza się do arkusza ocen ucznia.
 • Sprawdzian wiadomości i umiejętności w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole
 1. W sytuacji uwag rodziców/ opiekunów prawnych , co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzic/ opiekun prawny na prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej lub papierowej w ciągu pięciu dni od otrzymania oceny.
 2. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku uchybień, powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu drogą elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu.
 3. Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez dyrektora.
 4. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia rodzic ucznia informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.
 5. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.
 6. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę zachowania. Spotkanie komisji odbywa się on-line.
 • Egzamin poprawkowy w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole
 1. Dyrektor poprzez dziennik elektroniczny/pocztę elektroniczną uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia .
 2. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi.
 3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe) i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia ( GSuite).
 4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.
 5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia rodzic ucznia informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.
 6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.
 7. W przypadku zebrań odbywających się z użyciem środków komunikacji na odległość przewodniczący rady pedagogicznej informuje członków rady pedagogicznej o porządku zebrania poprzez dziennik elektroniczny.

 • Rada pedagogiczna

  1. W przypadku całościowego zawieszenia zajęć w szkole i wynikającego z tego ograniczenia w jej funkcjonowaniu, zebrania rady pedagogicznej odbywają się przy użyciu środków komunikacji na odległość zgodnie z Regulaminem rady pedagogicznej .
  2. W przypadku częściowego zawieszenia zajęć w szkole, nauczyciele wykonujący pracę zdalną, mogą uczestniczyć w zebranich rady pedagogicznej przy użyciu środków komunikacji na odległość i głosować w trybie obiegowym.
  3. Przewodniczący rady pedagogicznej zobowiązany jest umożliwić uczestnictwo członkom rady pedagogicznej pracującym zdalnie, w zebranich rady pedagogicznej i głosowanie w trybie obiegowym.
  4. Członkowie rady pedagogicznej uczestnicący w zebraniu przy pomocy środków komunikacji na odległość zobowiązani są do zapewnienia warunków, które zapewnią pełną poufność omawianych na zebraniu treści.
  5. W przypadku zebrań odbywających się z użyciem środków komunikacji na odległość przewodniczący rady pedagogicznej informuje członków rady pedagogicznej o porządku zebrania poprzez dziennik elektroniczny.

 • Zespoły nauczycielskie (przedmiotowe) i zasady ich pracy
 1. Zespoły nauczycielskie powołane przez dyrektora szkoły pracują w niezmienionym składzie.
 2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu uwzględniając ustaloną przez dyrektora organizację wynikajacą z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.
 3. Członkowie zespołu, którzy wykonują swoją pracę zdalnie, kontaktują się z pozostałymi członkami zespołu przy pomocy środków komunikacji na odległość. Za organizację komunikacji zespołu odpowiada przewodniczący zespołu.
 4. W szkole funkcjonuje zespół ds. nauki zdalnej.
 5. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują dyrektorowi szkoły konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
 6. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie przy użyciu środków komunikacji na odległość, dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów.
 •  

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły odbywać się będzie zgodnie z przyjętym planem nadzoru na dany rok szkolny.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nadzorowi podlega w szczególności organizacja zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
 3. Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym. Obserwowanie przez dyrektora zajęć prowadzonych on-line będą obejmowały m.in. weryfikowanie materiałów udostępnianych uczniom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania uczniom celu/celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, ilości zadawanych prac domowych.

 • Współpraca z rodzicami

  1. Dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.
  2. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora oraz rodziców poprzez dziennik elektroniczny oraz służbową pocztę elektroniczną i w razie potrzeby bezzwłocznego udzielania odpowiedzi.
  3. Rodzic współpracuje z nauczycielem w zakresie przekazywania zadawanych przez nauczyciela prac do wykonania przez ucznia – jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków.
  4. Szkoła prowadzi działania w celu aktywizowania rodziców i uzyskania wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:
 • zapewnienie każdemu rodzicowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o ich formie i terminach;
 • poinformowanie o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu;
 • wymianę informacji na temat dziecka lub ucznia z nauczycielami z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

 • Samorząd uczniowski
  i Rada Rodziców

  1. W okresie całościowego zawieszenia zajęć w szkole funkcjonowania szkoły działalność organów społecznych szkoły opiera się na zasadach organziacji pracy szkoły tj. pracy zdalnej.
  2. Rada rodziców, samorząd uczniowski podejmuje swoje czynności przy użyciu środków komunikacji na odległość

 • Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna tylko w okresie całościowego czasowego zawieszenia zajęć nie prowadzi działalności na terenie szkoły.


 • Ochrona danych osobowych

  1. Pracownik szkoły podczas wykonywania pracy zdalnej zobowiązany jest przestrzegać wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych okreslonych w Regulaminie ochrony danych osobowych Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty.
  2. Pracownik szkoły jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób trzecich w trakcie pracy jak i po jej zakończeniu.
  3. Jeżeli powierzone zostaną dokumenty papierowe, pracownik ma obowiązek wydzielenia odrębnego miejsca do ich przechowania, tak aby dokumenty nie uległy uszkodzeniu, zgubieniu bądź zniszczeniu.
  4. Pracownik szkoły zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich niepokojących przypadków mających wpływ na poziom ochrony danych do pracodawcy niezwłocznie w sposób u niego przyjęty.
 • BHP
 1. Pracownik szkoły wykonujący pracę zdalną organizuje swoje stanowisko pracy zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów bhp. W razie wątpliwości w tym zakresie pracownik powinien skontaktować się z osobą odpowiadającą za sprawy bhp w szkole.
 2. W razie wypadku przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym telefonicznie osobę odpowiedzialną za bhp w szkole oraz dyrektora szkoły.
 3. Pracownik szkoły powinien współdziałać z powołanym zespołem powypadkowym w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, a jeśli to niezbędne, umożliwić członkom zespołu oględziny miejsca wypadku.

 

 

 

 

Załaczniki:

 1. Polecenie pracy zdalnej
 2. Sprawozdanie z realizacji godzin pracy nauczyciela
 3. Arkusz dostosowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z organizacją nauki na odległość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej

w

                                                                                                                  Szkole Podstawowej nr 35

                                                                                  z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z  Kalkuty                   

 

 

 

 

 

  ___________________                                                                                                           ______________________

(pieczęć placówki)                                                                                                        (miejscowość, data)

 

 

 

 

_____________________________________

(imię i nazwisko pracownika)

 

 

 

___________________________

(stanowisko)

 

 

POLECENIE PRACY ZDALNEJ

 

 Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r., poz. 374 ze zm.) polecam Pani/Panu

 

 

_________________

  (imię i nazwisko) świadczenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, tj. w formie pracy zdalnej na czas zagrożenia wywołanego COVID-19 od ______ do _________

Jednocześnie proszę o stosowanie się do zapisów Regulaminu organizacji pracy zdalnej szkoły w okresie jej zawieszenia w    Szkole  Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty.

 

 

 

 

______________________________________

(data i podpis dyrektora szkoły)

 

 

* Pracodawca może skrócić i wydłużyć okres świadczenia pracy na czas oznaczony, uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji godzin pracy nauczyciela

 

________________________________

imię i nazwisko nauczyciela

 

________________________________

data od do (tydzień)

 

 

Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze

(zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1)

 

Oddział/

grupa

Przedmiot/

nazwa zajęć

Forma realizacji zajęćRealizowana tematykaCzas realizacji (w godzinach)Szacowany czas spędzony przez ucznia przed ekranem (komputera, tabletu, smartfonu)
  Np.

·   lekcja online

·   webinarium

·   lekcja – film przesłana uczniom, itp.

   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
SUMA GODZIN:  

 

 

 

 

Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły

(zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2)

 

ZadanieOpisCzas realizacji (w godzinach)
   
   
   
   
   
   
SUMA GODZIN: 

 

 

 

 

 

Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym
(zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 3)

 

ZadanieOpisCzas realizacji (w godzinach)
   
   
   
   
   
   
SUMA GODZIN: 

 

 

 

ŁĄCZNY CZAS PRACY Z UCZNIEM (REALIZACJA PENSUM): _____________________________________________________

 

ŁĄCZNY CZAS REALIZACJI POZOSTAŁYCH ZADAŃ: ____________________________________________________________

 

SUMA GODZIN PRACY NAUCZYCIELA W TYGODNIU: __________________________________________________

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej

w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty.

 

 

Arkusz dostosowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku
z organizacją nauki na odległość

 

 

Imię i nazwisko ucznia: ____________________________________________

Oddział/klasa/grupa: _____________________________________________

Imię i nazwisko wychowawcy: ______________________________________

 

 

 1. Dostosowanie zaplanowanych form i metod pracy w trakcie zajęć edukacyjnych

 

Przedmiot/zajęcia ______________________

Prowadzący: ___________________________

Zaplanowane formy i metodyDostosowane formy i metody
  
  
  
Przedmiot/zajęcia ______________________

Prowadzący: ___________________________

Zaplanowane formy i metodyDostosowane formy i metody
  
  
  
Przedmiot/zajęcia ______________________

Prowadzący: ___________________________

Zaplanowane formy i metodyDostosowane formy i metody
  
  
  
Przedmiot/zajęcia ______________________

Prowadzący: ___________________________

Zaplanowane formy i metodyDostosowane formy i metody
  
  
  
Przedmiot/zajęcia ______________________

Prowadzący: ___________________________

Zaplanowane formy i metodyDostosowane formy i metody
  
  
  

 

 

 

 1. Dostosowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wynikających z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 6 ust.1-4)

 

 

ZINDYWIDUAIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Prowadzący:___________________________

Dostosowanie w zakresie:

·     formy zajęć

·     czasu trwania

·     miejsca organizacji

·     realizowanych działań

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

Prowadzący:___________________________

 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

Prowadzący:___________________________

 
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Prowadzący:___________________________

 
ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Prowadzący:___________________________

 
INNE O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM np. terapia pedagogiczna, arteterapia, itd.

Prowadzący:___________________________

 
 
 
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

Prowadzący:___________________________

 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ

Prowadzący:___________________________

 
PORADY I KONSULTACJE

Prowadzący:___________________________

 
WARSZTATY

Prowadzący:___________________________

 
 
 1. Dostosowanie organizacji, form i metod pracy w trakcie zajęć specjalistycznych – – ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania ucznia (rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym § 6 ust. 1 pkt 2)

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Prowadzący: …………………………………

Dostosowanie w zakresie:

·     formy zajęć

·     czasu trwania

·     miejsca organizacji

·     realizowanych działań

ZAJĘCIA RESOCJALZACYJNE

Prowadzący:___________________________

 
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Prowadzący:___________________________

 

 

 1. Dostosowanie zakresu i metod współpracy z rodzicami ucznia na czas obowiązywania nauki na odległość

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Działania wspierające rodziców ucznia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Działania podjęte we współpracy z instytucjami zewnętrznymi:

 

INSTYTUCJAZAKRES WSPÓŁPRACY
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 

 
Placówka Doskonalenia Nauczycieli

 

 
Fundacja……

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 1. Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia

 

 • wypożyczono sprzęt komputerowy
 • wypożyczono sprzęt specjalistyczny
 • zrezygnowano z niektórych ćwiczeń fizycznych
 •  

 

 

 

 

Podpis Wychowawcy                                                                               Data

 

 

 

____________________                                               ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁ DODATKOWY

 

SPOSOBY NAUKI NA ODLEGŁOŚĆ I ZASOBY DOSTĘPNE W SIECI

 

 1. Rekomendacje MEN

 

Kanały komunikacji:

 

 1. E-mail
 2. E-dziennik
 3. Chmura – Google Drive, Dropbox, One Drive Microsoft
 4. Narzędzia wideo – YouTube, Skype, Google Hangouts Meet
 5. Czat – Messenger, WhatsApp
 6. Platforma edukacyjna – GSuite

 

 

Portale edukacyjne:

 

 1. epodreczniki.pl
 2. cke.gov.pl
 3. ore.edu.pl
 4. gov.pl/zdalnelekcje
 5. scholaris.pl
 6. lektury.gov.pl
 7. kopernik.org.pl
 8. przystanekhistoria.pl
 9. etwinning.pl
 10. ninateka.pl.edu
 11. muzykotekaszkolna.pl
 12. polona.pl

 

Zasoby edukacyjne do nauki języków obcych:

 

www.epodreczniki.pl·         tzw. abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów tj.: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, przyrody, geografii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki

·         e-zasoby z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo przypisane do branż kształcenia

www.gov.pl/web/zdalnelekcje·         materiały do nauczania języka angielskiego i niemieckiego w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych
www.ore.edu.pl·                  Języki obce – Dla uczniów

·                  Przydatne linki – Języki obce

 

www.cke.gov.pl·       materiały do egzaminów z języków obcych nowożytnych
etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/·         materiały do nauki j. angielskiego
www.pik.org.pl/komunikaty/797/razem-dla-zdalnej-edukacji·         materiały i narzędzia do języków obcych nowożytnych udostępnione przez wydawców edukacyjnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki

 

 

 

Pozostałe źródła edukacyjne

 

Telewizja Polska·         pasmo edukacyjne w TVP dla dzieci w wieku przedszkolnym i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (specjalne pasmo przeznaczone dla tej grupy wiekowej dzieci będzie emitowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-10:00)

·         vod.tvp.pl (link: eszkola.tvp.pl), wirtualny, bezpłatny kanał TVP dla dzieci i młodzieży dostępny w godzinach 9.00-13.00 w sekcji na żywo

·         pasma edukacyjne dla dzieci i młodzieży na stronach TVP, TVP ABC oraz TVP

Polskie Radio·         Polskie Radio Dzieciom t- od 7.00 prezentowane jest pasmo dla dzieci, a od 21.00 dla dorosłych

·         w ramówce stacji znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki

IPN – portale edukacyjne (Przystanek historia)·         kilkaset bezpłatnych artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX wieku, a także materiały multimedialne

 

 1. Propozycje dyrektora

 

www.zamiastkserowki.edu.pl 
 • zasoby do edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego
dyktanda.online
 • ćwiczenie ortografii
www.dzwonek.pl
 • materiały i funkcjonalności do interaktywnych lekcji
pistacja.tv
 • bezpłatne lekcje matemtyki
www.matmagwiazdy.pl
 • bezpłatne lekcja matemtyki
adamedsmartup.pl/baza-wiedzy/ ·         zasoby do chemii, biologii i fizyki
https://www.youtube.com/channel/UCfYPjDbhT01HYwvCIC29tVg
 • lekcje chemii – filmy pana belfra – nauczyciela z internetów
platforma LearningApps
learningapps.org
·         zadania interaktywne – do samodzielnego stworzenia

·         quizy

·         gry memory

·         krzyżówki

·         puzzle

·         wykreślanki

www.genial.ly/·         tworzenie i udostępnianie uczniom interaktywnych materiałów
padlet.com

www.pearltrees.com

wakelet.com/

·         wirtualna tablica korkowa
www.blogger.com·         możliwość stworzenia własnego bloga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁ DODATKOWY

 

SPOSOBY NAUKI NA ODLEGŁOŚĆ I ZASOBY DOSTĘPNE W SIECI

 

 1. Rekomendacje MEN

 

Kanały komunikacji:

 

 1. E-mail
 2. E-dziennik
 3. Chmura – Google Drive, Dropbox, One Drive Microsoft
 4. Narzędzia wideo – YouTube, Skype, Google Hangouts Meet
 5. Czat – Messenger, WhatsApp
 6. Platforma edukacyjna – GSuite

 

 

Portale edukacyjne:

 

 1. epodreczniki.pl
 2. cke.gov.pl
 3. ore.edu.pl
 4. gov.pl/zdalnelekcje
 5. scholaris.pl
 6. lektury.gov.pl
 7. kopernik.org.pl
 8. przystanekhistoria.pl
 9. etwinning.pl
 10. ninateka.pl.edu
 11. muzykotekaszkolna.pl
 12. polona.pl

 

Zasoby edukacyjne do nauki języków obcych:

 

www.epodreczniki.pl·         tzw. abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów tj.: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, przyrody, geografii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki

·         e-zasoby z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo przypisane do branż kształcenia

www.gov.pl/web/zdalnelekcje·         materiały do nauczania języka angielskiego i niemieckiego w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych
www.ore.edu.pl·                  Języki obce – Dla uczniów

·                  Przydatne linki – Języki obce

 

www.cke.gov.pl·       materiały do egzaminów z języków obcych nowożytnych
etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/·         materiały do nauki j. angielskiego
www.pik.org.pl/komunikaty/797/razem-dla-zdalnej-edukacji·         materiały i narzędzia do języków obcych nowożytnych udostępnione przez wydawców edukacyjnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki

 

 

 

Pozostałe źródła edukacyjne

 

Telewizja Polska·         pasmo edukacyjne w TVP dla dzieci w wieku przedszkolnym i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (specjalne pasmo przeznaczone dla tej grupy wiekowej dzieci będzie emitowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-10:00)

·         vod.tvp.pl (link: eszkola.tvp.pl), wirtualny, bezpłatny kanał TVP dla dzieci i młodzieży dostępny w godzinach 9.00-13.00 w sekcji na żywo

·         pasma edukacyjne dla dzieci i młodzieży na stronach TVP, TVP ABC oraz TVP