Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

ROK SZKOLNY 2020/2021

GODZINY PRACY

PEDAGOGA   SZKOLNEGO

          I

PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

13:30 – 16:30

7:30 – 13:30

7:30 – 12:30

 10:30 – 13:00

13:30 – 17:00

    12:00 – 13:00

spotkanie z dyrekcją

15:00 – 17:00

konsultacje

PEDAGOG SZKOLNY mgr Wojciech Surma

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

8:00 – 13:00

 

8:00 – 13:00

 

12:00 – 17:00

 

12:00 – 17:00

12:00 – 13:00 spotkanie z dyrekcją

 

PEDAGOG SZKOLNY mgr Izabela Jakubowska

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

8:00 – 10:30

12:30 – 17:00

 

9:30 – 13:30

 

8:00 – 10:30

11:30 – 14:30

12:00 – 13:00

spotkanie z dyrekcją

8:00 – 9:30

10:30 – 12:30

PSYCHOLOG SZKOLNY mgr Magdalena Loska – Kurtok

Kontakt mailowy:  pedagodzy.sp35@gmail.com

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodzica;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej,
dlatego rodzice, których dzieci dotyczą te kwestie mogą wystosować wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na odpowiednich drukach