ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Що потрıбно зробити, щоб записати дитину до школи у Польщı?
• Зберıть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довıдки тощо). Якщо у вас їх немає – напишıть заяву про загальну кıлькıсть закıнчених рокıв навчання ıз зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.
• Зв’яжıться з вибраною вами польською школою ı подайте заяву про прийняття у школу. Рıшення про прийняття приймає директор.
• Початкова школа в районı, де ви живете, повинна прийняти вашу дитину. Іншı початковı та середнı школи приймають дıтей у мıру наявностı вıльних мıсць.
• Якщо у вибранıй школı в даному класı немає мıсць, зв’яжıться з управлıнням гмıни, в якıй ви живете, ı попросıть вказати школу, яку ваша дитина зможе
• Навчання дıтей ı молодı у вıцı 7-18 рокıв у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.
• Для учнıв, якı недостатньо володıють польською мовою, школа органıзовує додатковı безкоштовнı уроки польської мови. У школı також можуть бути створенı т. зв пıдготовчı вıддıлення.
• Іноземнı учнı можуть скористатись корекцıйними заняттями з навчальних предметıв.
• Учнı та їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагогıчну допомогу у зв’язку з мıграцıйним досвıдом, надану, зокрема, психологами, педагогами
ı педагогıчними терапевтами.
Пам’ятайте, що найголовнıше – це ваша безпека ı безпека ваших близьких.
Вся офıцıйна ıнформацıя щодо прав ıноземцıв на територıї Республıки Польща знаходиться за адресою:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?
• Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
• Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.

Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?

• Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
• Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.
• Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.
• Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno- pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną
m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.
Wszystkie oficjalne informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina