Rekrutacja do IV klasy sportowej piłka ręczna dziewcząt/ koszykowa chłopców

SZKOŁA PODSTAWOWA z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 35  IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

W TYCHACH

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO IV KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA RĘCZNA I KOSZYKÓWKA

REKRUTACJA DO KLASY IV SPORTOWEJ  PROWADZONA JEST W SZKOLE, POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM

Dziewczęta i chłopcy roczniki: 2012 oraz 2013

ROK SZKOLNY 2023/2024

Zagadnienia:

 • Funkcjonowanie klasy sportowej o profilu piłki ręcznej/koszykówki Szkole Podstawowej  z OI nr 35 im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach
 • Możliwości i perspektywy dla kandydatów
 • Baza sportowa
 • Warunki rekrutacji
 • Test sprawnościowy
 • Kontakt

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO IV KLASY SPORTOWEJ  O PROFILU

PIŁKI RĘCZNEJ ( dziewczyny), KOSZYKÓWKI (chłopcy)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  (Dz.U. 2020 poz. 2138).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737)
 • Funkcjonowanie IV klasy sportowej o profilu piłki ręcznej i koszykówki
 • W klasie sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie ukierunkowanym
  w dyscyplinie piłki ręcznej i koszykówki

Zajęcia sportowe w klasie będą realizowane w wymiarze 10 obowiązkowych godzin tygodniowo, w tym:

 • 6 godzin szkolenia sportowego w danej dyscyplinie,
 • 4 godzin wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły podstawowej
 • klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla szkoły podstawowej.
 • uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony dla II etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.
 • Możliwości i perspektywa dla kandydatów

 

Uczniowie klasy sportowej mają możliwość, oprócz nauki, rozwijania swej sprawności fizycznej, uczestniczenia w procesie specjalistycznego szkolenia w zakresie danej dyscypliny, uczestniczenia również w oficjalnych rozgrywkach ligowych, obozach sportowych, turniejach towarzyskich.

Baza sportowa

Szkoła Podstawowa  z OI nr 35 im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach posiada salę gimnastyczną oraz korzysta bezpłatnie z Miejskiej Hali Sportowej w Tychach znajdującej się w pobliżu placówki na czas treningów (5 minut pieszo).

Miejska Hala Sportowa al. Piłsudskiego 20, Tychy 43-100

 • Warunki rekrutacji.
 • Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń, który:
 • w roku rozpoczęcia nauki w klasie IV sportowej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat, (ur.2012 r.               lub 2013 r.)
 • wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę lub innego uprawnionego lekarza
 • zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej,
 • posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
 • Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do klasy sportowej:
 • wniosek o przyjęcie do klasy
 • pisemna zgoda rodziców ( opiekunów prawnych)
 • ważne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza ( podstawowe badania : EKG, morfologia, mocz)

REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH PROWADZONA JEST W SZKOŁACH, POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas IV sportowych w szkołach podstawowych:

              Lp.             Rodzaj czynności              Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
               Termin
w postępowaniu uzupełniającym*
               1. 

•                 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

 

•od 1 lutego 2023 r.
od godz. 8.00

•do 3 marca 2023 r.
do godz. 15.00

 

•  od 5 lipca 2023 r.
od godz. 8.00

•   do 7 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

                2.•                 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas IV sportowych.•     15 marca 2023 r. godzina 16.15 sala gimnastyczna SP nr 35 w Tychach.

•    17 marca 2023 r. godzina 13.00 hala sportowa MOSiR w Tychach
al.Piłsudskiego.

 

•         10 lipca 2023 r.
                3.•                 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. 

do 31 marca 2023 r.
do godz. 15.00

 

•  14 lipca 2023 r.
do godz. 10.00

               4.•                 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.do 31 marca 2023 r.
do godz. 15.00
 

•   14 lipca 2023 r.
do godz. 10.00

               5.•                 Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy IV szkoły podstawowej.  Od 23 czerwca 2023 r.
od godz.8.00 do 27 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00
 

•   od 5 lipca 2023 r.
od godz. 8.00
do 7 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

               6.•                 Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania. 

• od 23czerwca 2023 r.
od godz.8.00 do 27 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

 

•   14 lipca 2023 r.
od godz. 8.00
do godz. 14.00

                7.•                 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

• 28 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

 

•  14 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

*rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej

Termin prób sprawnościowych, do wyboru jeden z poniższych:

 1. 15 marca 2023 r. godzina 16.15 sala sportowa Szkoły Podstawowej nr 35 im. Matki Teresy z Kalkuty      z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 2. 17 marca 2023 r. godzina 13.00 hala sportowa MOSiR w Tychach al. Piłsudskiego 20.
 • Test sprawności

Kandydatów stawiających się w wyznaczonym terminie ( jednym z dwóch) na test sprawności obowiązuje posiadanie stroju i obuwia sportowego.

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE: Suma uzyskanych punktów wszystkich kandydatów pozwoli na utworzenie listy rankingowej.

Piłka ręczna: W teście tym wzięto pod uwagę 4 prób:

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF).

 • Bieg 50 m – szybkość
 • Skok w dal z miejsca – moc.
 • Bieg zwinnościowy – ( 4x 10m ).
 • Siad z leżenia tyłem- siła mięśni brzucha.

   Koszykówka: W teście tym wzięto pod uwagę 4 prób:

 1. Skok w dal z miejsca – moc
 2. Bieg na 50 m.
 3. Bieg wahadłowy 4x10m z przekładaniem klocków.
 4. Siad z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha.

Jeżeli liczba miejsc w oddziale jest mniejsza niż liczba kandydatów, którzy osiągnęli wynik co najmniej średni, o kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów MTSF

 • Kontakt
Nazwa szkoły:Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 35 im Matki Teresy z Kalkuty w Tychach
Strona www:

 

E-mail szkoły:

Telefon:

https://sp35tychy.edu.pl

sp35@oswiata. tychy.pl

32 217 70 26

Adres szkoły:Tychy, ul. Piłsudskiego 21
Nauczyciel/
trener:
Agnieszka Żogała – Jeglińska 665 926 205 – piłka ręczna

Rafał Sebrala                         513 303 778 – koszykówka

 

WNIOSEK o przyjęcie do klasy IV sportowej – do pobrania