„19 dni bez przemocy wobec dzieci i młodzieży”- wyniki ankiety

Od dnia 1-19listopada 2021r. w naszej szkole odbyła się ogólnopolska kampania „19 dni bez przemocy wobec dzieci i młodzieży”. W tych dniach uczniowie klas 4-8 wzięli udział w licznych działaniach na terenie naszej szkoły. Jednym z nich było wzięcie udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zachowań agresywnych w szkole oraz ich przeciwdziałaniu. Poniżej zostało przedstawione zestawienie pytań oraz wyników:

Na pytanie „Czy czujesz się bezpiecznie w szkole?” 90% uczniów odpowiedziało że tak, 7% stanowią dzieci, które nie odczuwają poczucia bezpieczeństwa, 2%- respondentów odpowiedziało,  że rzadko, a 1%- czasami.

 

63% badanych nie dostrzega zachowań agresywnych na terenie szkoły, a 37% młodzieży- tak.

Uczniowie klas obawiają się w 32% swoich kolegów, którzy wykazują zachowania agresywne. Niektórzy respondenci wymienili nazwiska tych uczniów: ( do wiadomości nauczycieli oraz dyrekcji szkoły) . 68% badanych czuje się dobrze w grupie rówieśniczej i nie odczuwa obaw
w relacjach.

Najczęstszymi przejawami zachowań agresywnych uczniów w klasach 4-8 jest przemoc słowna tj przezywanie, wyśmiewanie się, obwinianie, poniżanie co stanowi 37%, kopanie i bicie (34%), popychanie i szarpanie w 29%. Uczniowie nie dostrzegają przejawów znęcania się nad młodszymi, zastraszania, wandalizmu czy wyłudzania pieniędzy.

Najczęstszymi agresorami w szkole są te same osoby (57%), częściej chłopcy niż dziewczynki (37%), a najmniej -osoby z zewnątrz -co stanowi 1% ocenianych.

 

 

43% uczniów, gdy doświadcza przemocy lub jest jej świadkiem, najczęściej informuje o tym pedagoga/ psychologa szkolnego, lub wychowawcę klasy (35%), oraz dzieli się informacjami z rodzicami (12%).

 

Na pytanie „Co robisz w sytuacji, kiedy jesteś świadkiem zachowania agresywnego?” uczniowie odpowiadali, że: starają się informować o zdarzeniu nauczyciela (79%), w 14% podejmują próby samodzielnie złagodzenia konfliktu, a tylko w 2% włącza się w bójki.

 

Badani podczas doświadczenia przemocy w 43% najczęściej udają się do nauczyciela
i informują go o zaistniałej sytuacji. 27% respondentów ignoruje zaczepki, w podobnej ilości ucieka lub odchodzi. Tylko 1 % stara się rozmawiać z agresorem.

Najczęściej do zachowań agresywnych dochodzi na przerwach szkolnych bo aż 63%, 14% badanych obserwuje lub doświadcza przemocy przed lekcjami i w innych miejscach – poza terenem szkoły (13%).

Uczniowie uważają, że są  miejsca na terenie szkoły gdzie są świadkami ataku agresji. Są to: szatnia na hali i w szkole (29%), toalety (21%), korytarze bez kamer (20%) korytarz obok jadalni (20%).

 

Ankieta zawierała także pytania otwarte. Poniżej przedstawiono odpowiedzi badanych:

 

Jak myślisz, jakie są przyczyny tej agresji?. Na to pytanie uczniowie odpowiadali :

 1. „Jest zbyt duża liczba lekcji”
 2. „Rodzice tacy byli i dziecko to odziedziczyło”
 3. „Nienawiść do innych”
 4. „Coś się dzieje złego w domu”
 5. „Ktoś nie radzi sobie z agresją”
 6. „Jak rodzice się biją”
 7. „Osobiste problemy agresora”
 8. „Problemy psychiczne ktoś ma”
 9. „Samotność i dużo problemów”
 10. „Dorastanie”
 11. „Uwaga i nuda”

 

Jakie formy pomocy byłyby skuteczne w celu uniknięcia przemocy oraz zachowań agresywnych w szkole?

 

 1. „Rozmowa uczniów z nauczycielem”
 2. „Rozmowy z pedagogiem/ psychologiem”
 3. „Lekcje wychowawcze”
 4. „Izolacja i wydalenie z klasy”
 5. „Mówienie o tym „
 6. „Gdy nauczyciele kontrolują tylko 2 klasy na korytarzu”
 7. „Więcej kamer”
 8. „Uczniowie nie mogą wchodzić pod schody”

 

Wnioski:

Zaleca się wprowadzenie częstych pogadanek na lekcjach wychowawczych na temat niwelowania zachowań agresywnych oraz reagowania na nie. Pozwoli to uczniom na umiejętne rozładowywanie negatywnych emocji, stawianie granic uczniom agresywnym, kształtowaniu umiejętności wsparcia.

Ważnym elementem będzie ścisła współpraca wychowawców klasy, nauczycieli i specjalistów nad modyfikacją trudnych zachowań uczniów, które stanowią problem w relacjach rówieśniczych. Współpraca z domem rodzinnym oraz udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej da możliwość na zmianę tych zachowań.

Na terenie szkoły oraz poza nią (szatnie szkolne i na hali, korytarze, miejsce pod schodami, jadalnia) warto aby nauczyciele zwracali większą uwagę na przerwach i reagowali na niewłaściwe zachowania. Pozwoli to młodzieży na poczucie bezpieczeństwa i naukę pożądanego zachowania.