rekrutacja uzupełniająca do klasy I

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji uzupełniającej do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2014), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2021 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ZAPISY DO SZKÓŁ

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Po wypełnieniu w systemie formularz należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU,
w terminie od dnia 4 maja 2021 r. godz. 8:00 do dnia 6maja 2021 r. do godz. 15:00

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół biorącej udział w rekrutacji uzupełniającej, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu, będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Wzięcie udziału w rekrutacji umożliwi wygenerowanie wniosku rekrutacyjnego, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole wskazanej na wniosku jako szkoła „pierwszego wyboru”.

Kryterium

zgodnie z Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.

Liczba punktów
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole10 pkt

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 14 maja 2021 r. do godz. 13:00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na stronie internetowej placówki, Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły podstawowej potwierdzają wolę uczęszczania w terminie do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 13:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół,należy niezwłocznie, telefonicznie lub mailowo, skontaktować się z sekretariatem szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 17 maja 2021 r. do godz. 15:00

WAŻNE TERMINY

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I szkół podstawowych

Etap rekrutacjiTermin
Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ i WNIOSKÓW od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkołyod 4 maja 2021 r. od godz. 8:00

 do 6 maja 2021 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

14 maja 2021 r.

do godz. 13:00

Potwierdzenie przez Rodziców dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowejdo 17 maja 2021 r.

 do godz. 13:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych17 maja 2021 r.

do godz.15:00