Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił  konkurs dla uczniów szkół uczestniczących w XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Temat tegorocznego konkursu dla uczniów brzmi: Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży
„Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których realizowany jest ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”, zwany dalej Programem.
1.3. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.uodo.gov.pl/tdts
1.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. CEL I ZADANIE KONKURSOWE
2.1 Celem Konkursu jest promowanie zasad ochrony danych osobowych wśród dzieci i rodziców, popularyzowanie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów, podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka, a także zachęcenie młodych ludzi oraz ich rodziców do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych w życiu online i offline.
2.2 Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego mini poradnika dla rodziców „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych” i przedstawienie za pomocą krótkiego i jasnego przekazu zasad ochrony danych osobowych.
3. ZASADY ORGANIZACYJNE
3.1 Uczestnik Konkursu przygotowuje pracę w dowolnej formie elektronicznej przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych. Dopuszczalne formaty: pptx, .doc, .pdf, .jpg, .avi, mp3, mp4, wav.
3.2 Prace konkursowe przekazuje Organizatorowi Konkursu, Koordynator Programu w szkole do dnia 15 kwietnia 2021 roku, w formie elektronicznej pod adresem: https://pliki.uodo.gov.pl/pydio/ Hasło i login do przesłania pliku zostanie przekazane w odrębnym komunikacie na adres e-mail Koordynatora Programu w szkole/placówce doskonalenia nauczycieli.
3.3 Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest uczeń szkoły biorącej udział w XI edycji Programu.
2
3.4 Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie, lub zespołowo. W sytuacji zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu oraz wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3.5 Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę uczestników.
3.6 Każda praca zgłoszona do Konkursu musi zawierać wypełnione „Zgłoszenie do konkursu”, stanowiące załącznik do Regulaminu, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres: konkurs2021@uodo.gov.pl .
3.7 Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę w ocenie prac.

4. NAGRODY
4.1 W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca oraz dwie nagrody dodatkowe za wyróżnione prace uczniów.
4.2 Szczegóły dotyczące wartości oraz rodzaju nagród rzeczowych, a także formy i miejsca ich wręczenia, zostaną przekazane przez Organizatora w odrębnym komunikacie.
4.3 Nagrody rzeczowe zostaną wydane zwycięzcom konkursu przez fundatorów nagród.
4.4 Prace konkursowe laureatów i innych wybranych uczestników konkursu będą rozesłane do uczestników Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” w celu rozpropagowania poradników wśród rodziców, a także zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora (www.uodo.gov.pl).
5. ZASADY OCENY PRAC
5.1 W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową , w skład której wejdą przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.2 Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów:
– zgodność pracy z tematem oraz trafność i jasność przekazu;
– walory artystyczne i twórcze podejście do tematu;
– wartość merytoryczna i rzetelne opracowanie tematu.
5.2 Laureatami konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową zgodnie z ww. kryteriami oceny oraz wymogami zawartymi Regulaminie. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD
6.1 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14 maja 2021 roku na stronie internetowej http://www.uodo.gov.pl/tdts , a osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione pisemnie i/lub telefonicznie przez Organizatora o wynikach konkursu, wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
6.2 W przypadku, gdy organizacja uroczystości wręczenia nagród zaplanowana na początek czerwca 2021 roku nie będzie możliwa do zrealizowania, nagrody zostaną przekazane pocztą tradycyjną.
6.4 Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród, takich jak koszty przejazdu i utrzymania w Warszawie.
6.5 Zapłata podatku dochodowego od nagród obciążać będzie zwycięzców konkursu z zastosowaniem odpowiednich przepisów prawa, jeżeli wartość nagrody rzeczowej będzie przekraczać 2000 zł. Fundatorzy nagród zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387z późn. zm.), przed wydaniem nagród zwycięzcom konkursu obliczą, pobiorą od nich i odprowadzą do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowych od wartości nagród w wysokości 10 %.

Konkurs dla uczniów w ramach XI TDTS – plakat