Gratulacje dla Dominiki Marzec uczennicy klasy VIII A za zdobycie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego

Dominika  Marzec uczennica Pani mgr Magdaleny Nowickiej zwycięsko przeszła przez trzy kolejne etapy konkursu, aby uzyskać prestiżowy tytuł laureata, czyli uzyskała  co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia.

Dominice i Pani Magdalenie Nowickiej serdecznie gratulujemy sukcesu.

Trud i praca włożona w przygotowanie się do konkursu przełożyły się na konkretne korzyści.

Laureat danego konkursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabycie określonych uprawnień, wydane przez Śląskiego Kuratora Oświaty zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036)

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Oceny klasyfikacyjne

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.. (Art. 44j ustawy o systemie oświaty, Dz. U. 2019 r. poz. 1481)

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Uprawnienia laureatów regulują przepisy następujących aktów prawnych: Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).

Hanna Rabczyńska