„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020- 2021

Kraków, dnia 15.01.2021 r.
Niezmiernie miło nam poinformować, iż Fundacja Internationaler Bund Polska rozpoczęła realizację
projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020- 2021,
realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze
środków Funduszu Solidarnościowego.
Projekt ten będzie realizowany w okresie styczeń – grudzień 2021 r. w województwie małopolskim i
śląskim, na terenie 10 powiatów tj.:
w województwie małopolskim:
m. Kraków, krakowskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego;
w województwie śląskim:
m. Tychy, m. Mysłowice, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego.
W ramach projektu, nieodpłatnie dla Uczestników, będziemy świadczyć usługi asystenckie dla co najmniej
100 osób w tym:
– co najmniej 40 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
– co najmniej 60 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
Usługi asystenckie świadczone w projekcie polegać będą na pomocy Uczestnikom projektu,
w szczególności, w czynnościach takich jak:
– wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca,
placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie
i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/
rozrywkowe/społeczne/sportowe)
– zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
– załatwianie spraw urzędowych,
– w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także dotarcie i powrót do/z placówki
oświatowej.
Obecnie prowadzimy rekrutację Uczestników do projektu i dlatego prosimy Państwa
o udostępnienie na swoich stronach www, wśród mieszkańców, Waszych społeczności, informacji
o przedmiotowym projekcie i możliwości uzyskania nieodpłatnego wsparcia.
Szczegóły są dostępne na stronie:
https://ib-polska.pl/projekt/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-2020-2021/
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
– dla usług świadczonych na terenie województwa śląskiego: tel. 789 489 531,
e-mail: pomoc-polska@ib.de ;
– dla usług świadczonych na terenie województwa małopolskiego: tel. 511 837 163,
e-mail: pomoc-polska@ib.de
w godzinach 10.00-14.00, od poniedziałku do piątku.
Z wyrazami szacunku
Maria Wojtacha
Dyrektor Fundacji International Bund Polska
Fundacja Internationaler Bund Polska
Tel. +48 600 446 561, www.ib-polska.pl

https://sp35tychy.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Ulotka-asystent-1-003.pdf