NAUKA STACJONARNA OD 18 STYCZNIA 2021R.

ZARZĄDZENIE NR 7/2020/21

z dnia 13 stycznia 2021r. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z OI im. Matki Teresy z Kalkuty w sprawie wznowienia zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III od 18 stycznia 2021r.
na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych
z dnia 11 stycznia 2021r.,

zarządzam co następuje:

§ 1.
W zakresie organizacji zajęć:
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Regularne napełniane są dozowniki.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły

( przedsionek), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
6. Zabronione jest przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Osoby umówione wcześniej telefonicznie kontaktują się z pracownikami szkoły z zachowaniem obowiązujących przepisów reżimu sanitarnego tj. z zastosowaniem środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, (tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach – kącik rodzica przy woźniówce.
7. Nauczyciele komunikują się z rodzicami/opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
8. Termometr bezdotykowy ( używany będzie wyłącznie wobec uczniów z podejrzeniami infekcji górnych dróg oddechowych ) znajduje się w pomieszczeniu woźniówki oraz w izolatorium ( sala nr 3 ).
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
10. Nauczyciele klas I-III dbają o zachowanie dystansu między uczniami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych.
Węzły sanitarne dla poszczególnych klas znajdują się na różnych piętrach budynku szkoły.( szczegółowy wykaz zostanie przesłany przed 18.01.br.)
11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
12. Organizacja zajęć odbywa się w sposób zgodny z planem lekcji obowiązującym od 1 września 2020r .- w reżimie sanitarnym.
13. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
14. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
16. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
18. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących – odpowiedzialne osoby sprzątające ( należy wypełniać kartę monitoringu sprzątania i dezynfekcji – każdorazowo!). W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
19. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
22. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
24. Obowiązują ustalone w październiku 2020r. bezpieczne zasady korzystania z szatni, których należy bezwzględnie przestrzegać.
25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Obowiązuje regulamin pracy świetlicy zatwierdzony 31 sierpnia 2020 r. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Zaleca się korzystanie z zajęć świetlicowych w ograniczonym stopniu ( dotyczy wyłączne uczniów rodziców pracujących).
26. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
27. Zajęcia dodatkowe dla uczniów nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
28. Obowiązują zasady korzystania z biblioteki szkolnej ustalone 31sierpnia 2020r.uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
29. Harmonogram pracy higienistki szkolnej podany zostanie przed rozpoczęciem zajęć 18.01.2021r.

§ 2.
Na zasadach określonych w komunikacie dyrektora szkoły z dnia 4 listopada 2020r. będą się odbywały zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.
Hanna Rabczyńska