Przystąpiliśmy do akcji „Się gra się ma Playroom z wyobraźni”- prosimy o głosy!

 

LINK DO GŁOSOWANIA (można oddać jeden głos dziennie z tego  samego adresu IP):

https://www.siegrasiema.com/swietlice/88

Marzeniem naszym jest zdobycie nagrody I stopnia w postaci stworzenia “Playroomu z Wyobraźni”

(tj. remontu i aranżacji świetlicy na podstawie zwycięskiego pomysłu dziecka i zaaranżowanego przez architekta) o łącznej wartości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto

Organizatorem akcji pod nazwą „Się gra się ma… Playroom z wyobraźni” jest Advalue Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92.

Fundatorem nagród jest Hasbro Poland Sp. z o.o.

Akcja pod nazwą „Się gra się ma Playroom z wyobraźni” (dalej: „Konkurs”) daje placówkom oświatowym mozliwość  na przemianę świetlicy w wymarzoną salę gier dla dzieci oraz wyposażenie w zestaw gier planszowych. Akcja jest organizowana w celu promocji produktów marki Hasbro, należących do Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa (dalej: „Hasbro”). Lista objętych akcją giermarki Hasbro (dalej: „Produkty Promocyjne”)znajduje się w załączniku nr 1.

Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) jest dostępna w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.siegrasiema.com (dalej łącznie: „Strona Internetowa”)

Akcja jest organizowana na zasadach określonych  Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności w oparciu o art. 919i kodeksu cywilnego (przyrzeczenie publiczne).

Konkurs trwa od 22.10.2020 r. do 22.12.2020r. Zgłoszenia Świetlic do Konkursu przyjmowane są od 22.10.2020 r. do 22.12.2020 r. Weryfikacja i akceptacja zgłoszeń Świetlic przez Organizatora trwa od 22.10.2020 r. do 22.12.2020r.

Zgłaszanie Prac Konkursowych trwa od 22.10.2020r. do 22.12.2020r. do godziny 23:59.

Głosowanie trwa od 22.10.2020r. do 22.12.2020r. do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 28.01.2021r.

Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, znajdującej się pod adresem www.siegrasiema.com. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, pracownicy (tj. osoby świadczące pracę lub stałe usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) Organizatora, Operatora oraz Hasbro Poland Sp. z o.o., jak również członkowie najbliższych rodzin ww. pracowników i współpracowników, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu w tym wyłonienia Laureatów (dalej: „Laureat Konkursu”) Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową (dalej: „Komisja Konkursowa”).

Konkurs jest podzielony na trzy (3)etapy (dalej: „Etapy”):

a) Etap I –zgłaszanie Świetlic w Konkursie rozpocznie się 22.10.2020r. i zakończy się22.12.2020r. o godz. 23.59.

b) Etap II –dodawanie Prac Konkursowych rozpocznie się 22.10.2020r. i zakończy się22.12.2020r. o godz. 23.59.

c) Etap III –głosowanie na zgłoszone do Konkursu i opublikowane szkoły i świetlice rozpocznie się 22.10.2020r. o godz. 12.00 i zakończy się 22.12.2020r. o godz. 23.59.

Zadaniem w Konkursie jest wykonanie przez dzieci dowolną techniką pracy plastycznej pt. „Playroom z wyobraźni”, która będzie przedstawiać wymarzoną salę gier, w którą może się przemienić ich świetlica i przesłanie zdjęcia lub skanu Pracy (plik o wadze max. 7 MBi formacie jpg, pdf lub png) (dalej: „Praca Konkursowa”)w terminie od 22.10.2020r.do 22.12.2020r.do godz. 23:59poprzez link podany w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Za przesłanie Pracy Konkursowej nie przysługują dodatkowe punkty, nie podlega on też głosowaniu. Spośród wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych Komisja Konkursowa wybierze jedną zwycięską Pracę.  Jedna Świetlica może zgłosić nie więcej niż trzy Prace Konkursowe w trakcie trwania Konkursu

Nagrody w Konkursie:

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są:

a) 1(słownie: jedna) nagroda I stopnia w postaci stworzenia Playroomu z Wyobraźni(tj. remontu i aranżacji świetlicy na podstawie zwycięskiego pomysłu dziecka zaaranżowanego przez architekta) o łącznej wartości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto

b) 30 (słownie: trzydzieści) nagród II stopnia przeznaczonych dla Świetlic w postaci zestawu gier planszowych Hasbro dla Świetlicy o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)brutto każda

2. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania gotowego planu remontu i aranżacji Świetlicy, przygotowanego przez architekta na podstawie zwycięskiej pracy oraz wglądu w przebieg prac remontowych, faktury i rozliczenia dotyczących remontu.

Głosowanie

1. Od 22.10.2020r. do 22.12.2020. internauci mogą głosować na dodane do Konkursu i opublikowane na Stronie Internetowej Świetlice(dalej: „Głosowanie”).

2. Głosy mogą oddawać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające adres zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Głosujący”) z zastrzeżeniem, że jedna osoba fizyczna może oddać jednego dnia tylko jeden Głos standardowy z jednego urządzenia. Istnieją dwa rodzaje głosów: głosy standardowe oraz głosy z paragonami: a. Głosy standardowe to głosy oddawane na Stronie Internetowej poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj”, przy czym 1 Głos standardowy = 1 punkt w Konkursie b. Głosy z paragonami to głosy oddawane na Stronie Internetowej, przy czym jeden Głos z paragonem = 100punktów w Konkursie.

3. Oddawanie głosów standardowych odbywa się w dwóch następujących bezpośrednio po sobie krokach: -Należy wybrać na Stronie Internetowej galerię Świetlicy, na którą chce się oddać głos i kliknąć w przycisk „Głosuj” w galerii na Stronie Internetowej. Jeden głos standardowy Głosującego zapewnia Świetlicy 1 punkt w Konkursie. -Głosujący może zwiększyć liczbę punktów, które zostaną przyznane Świetlicy za jeden głos Głosującego (1 głos = 100 punktów) poprzez każdorazowe wykonanie łącznie następujących czynności:a. zakupienie w okresie od22.10.2020r. do 04.11.2020r.lub od 23.11.2020r.do 22.12.2020r.w sklepach Biedronka gry planszowej Hasbro tj. „Produktu Promocyjnego” i zachowanie paragonu, z którego treści wynikać będzie dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego.W przypadku, gdy z treści paragonu nie wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że zakupiono Produkt Promocyjny, Głosujący może poprosić w sklepie, w którym dokonano zakupu, o stosowną adnotację na odwrocie paragonu wraz z pieczątką sklepu, b. kliknięcie w przycisk Głosuj w galerii na Stronie Internetowej, c. podanie daty zakupu, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej, d. dodanie zdjęcia paragonu (plik .jpg o wadze max. 5 MB), e. podanie adresu e-mail, f. zaakceptowanie Regulaminu, g. wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Akcją,

4. Organizator zastrzega, że 1 paragon to 100punktów niezależnie od liczby zakupionych Produktów Promocyjnych uwidocznionych na 1 paragonie.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia Głosującego o przedstawienie oryginału dowodu zakupu do wglądu. 6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji punktów, polegającej na sprawdzeniu, czy przesłany wraz z formularzem numer paragonu przez jednego Głosu

a więc powtarzamy informację najważniejszą :

ABY zagłosować na naszą świetlicę należny kliknąć tutaj:

https://www.siegrasiema.com/swietlice/88