Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Zasady obowiązujące uczniów

i rodziców w Szkole Podstawowej nr 35 z OI im. Matki Teresy z Kalkuty

od  1 września 2020 r.

 1. Szkoła pracuje w godzinach 07.00 – 17.00.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
 3. Uczeń chory nie może uczęszczać do szkoły. Taką sytuację należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy i dyrektorowi szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. Opisaną sytuację należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
 5. Wyłącznie uczniowie klasy pierwszej uczęszczający do świetlicy szkolnej mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów(nie mogą wykazywać  objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych).
 6. Rodzice/opiekunowie, odprowadzający dzieci, nie wchodzą do budynku szkoły.
  W sytuacji wyjątkowej, osoby wchodzące na teren szkoły stosują się do następujących zasad:

  1. 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystans od innego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
 7. Inne osoby, bez objawów chorobowych wchodzące na teren szkoły, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe
  i dezynfekcja rąk.
 8. W budynku szkoły (przedsionku) mogą  przebywać tylko 2 osoby (rodzic/opiekun prawny).
 9. Przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum. Jeżeli wizyta rodzica w szkole jest konieczna, należy wcześniej umówić ją telefonicznie z wychowawcą lub sekretarką szkoły.
 10. Uczniowie wchodzą do  budynku szkoły korzystając z wejścia głównego z zachowaniem dystansu społecznego  1,5 m  ( ze względu na prace budowane odbywające się na terenie przyległym do szkoły wejście od strony boiska jest niemożliwe).
 11. Każdy uczeń musi posiadać ze sobą własną maseczkę/ przyłbicę/ osłaniające nos i usta. Uczeń może korzystać z własnego płynu do dezynfekcji.
 12. Przed wejściem do szatni uczeń musi odkazić dłonie. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 13. Uczeń, przebywając w przestrzeni wspólnej (np. korytarz, szatnia, toaleta), chroni usta i nos zgodnie ze wskazaniem w pkt 11.
 14. Uczniowie wchodzą w maseczkach do  budynku szkoły, dopiero w sali lekcyjnej  mogą zdjąć maseczkę.
 15. Uczniowie mają lekcje w wyznaczonej sali. Przed wejściem do sali uczniowie dezynfekują ręce. Dozowniki do dezynfekcji znajdują się w każdej sali.
 16. Uczeń zajmuje ustalone (stałe miejsce) w ławce, wówczas dopiero może zdjąć maseczkę. Rodzic zapewnia dziecku plastikowy pojemnik, do którego uczeń może schować maseczkę.
 17. Uczniowie mający zajęcia na piętrach I i II wchodzą klatką schodową za salą nr 7 , schodzą natomiast klatką znajdującą się na końcu korytarza.
 18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 19. Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, gier, itp.).
 20. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak lekcja nie może trwać dłużej niż 45 min.
 21. Klasy IV – VIII przebywają podczas przerw zamiennie: na korytarzu lub w sali lekcyjnej.
 22. Wszyscy uczniowie muszą stosować się do wszystkich odrębnych regulaminów.
 23. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach, stosując się do regulaminu biblioteki.
 24. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przestrzegają zasad korzystania z zajęć świetlicowych.
 25. Uczniowie klas I – III spożywają obiady w czasie przeznaczonym tylko dla nich, natomiast klas IV – VIII w czasie długich przerw obiadowych. Przed posiłkiem uczniowie odkażają dłonie i zajmują miejsca zawsze przy tym samym stoliku z koleżankami i kolegami z tej samej klasy.
 26. Uczniowie nie kontaktują się z pracownikami administracji, obsługi i kuchni.
 27. Zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne prowadzone będą wg podanego harmonogramu.
 28. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) kieruje ucznia do odrębnego pomieszczenia (izolatorium – sala nr 3) oraz niezwłocznie informuje rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 29. W w/w sytuacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pilnego kontaktu z wychowawcą  w celu podania informacji o stanie zdrowia dziecka.
 30. Wszyscy rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcom aktualnych  danych kontaktowych oraz każdorazowo odbierać telefon ze szkoły (lub niezwłocznie oddzwaniać).

Szczegółowe procedury znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku Librus.

Dyrektor szkoły

Hanna Rabczyńska