ZARZĄDZENIE NR 1/2020 i ZAŁĄCZNIK nr 1 do zarządzenia nr 1

 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 Z OI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w szkole Procedur zapewniania bezpieczeństwa w związku

z wystąpieniem epidemii

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

  1. Wprowadzam Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii obowiązują w szkole w okresie funkcjonowania szkoły w Wariancie A (tradycyjna forma kształcenia) i Wariancie B (mieszana forma kształcenia – hybrydowa).

3. Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do niezwłocznego zapoznania się z Procedurami oraz ich przestrzegania i stosowania. Potwierdzenie zapoznania się z Procedurami pracownicy potwierdzają na liście stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Do dnia 1 września 2020 roku z sal lekcyjnych muszą zostać usunięte lub zabezpieczone w inny sposób uniemożliwiający do nich dostęp: przedmioty i sprzęty, których nie można   umyć, wyprać lub zdezynfekować. Zadanie to powierza się do wykonania personelowi obsługi sprzątającej szkoły przy współudziale nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad salą. Miejsce przechowywania przedmiotów ustali dyrektor szkoły lub upoważniona do tego osoba.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń. 

Pobierz załącznik Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1

 

Hanna Rabczyńska