Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie Nr 11/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy w Tychach

 z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie organizacji zdalnego nauczania w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm. 2) zarządza się, co następuje:

Proszę o zapoznanie się z najnowszym zarządzeniem – Pobierz Zarządzenie Nr 11